voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van zwerfvogel.nl / Maricée Ten Bosch. Eigenaar is Maricée Ten Bosch. 

Inhoud
Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Toepasselijkheid

Artikel 3. Acceptatie

Artikel 4. Offertes

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

Artikel 6. Contractduur en opzegging

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

Artikel 8. Intellectueel eigendom

Artikel 9. Betaling en verzuim

Artikel 10. Incassokosten

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

Artikel 13. Afzeggen en niet verschijnen

Artikel 14. Persoonsgegevens

Artikel 15. Geschillenbeslechting

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch een overeenkomst is aangegaan.

3. Klant: degene die deelneemt aan een zwerftocht, workshop of educatief project.

4. Opdracht: iedere opdracht van opdrachtgever in welke vorm dan ook.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch diensten aanbiedt of levert.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de klant zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

5. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Acceptatie

Door aanmelding voor een wandeling of ondertekening van een opdracht verklaart opdrachtgever / klant in goede mentale en fysieke gezondheid te verkeren.

Artikel 4. Offertes

1. De door zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten ten laste van de opdrachtgever.

3. Elke verandering van de factoren die op de prijzen en tarieven van zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch doorberekenen aan de opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de bij zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch beschikbare informatie.

Artikel 5. Uitvoering van overeenkomsten

1. De gesloten overeenkomsten tussen zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch en opdrachtgever leiden voor zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch verlangd kan worden.

2. De klant neemt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch en de klant gezamenlijk doorbrengen als daarna. Verder zal de klant zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de zwerftocht, workshop of het educatief project worden gemaakt.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch zijn verstrekt, heeft zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zwerfvogel.nl / Maricée Ten Bosch is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal zwerfvogel.nl / Maricée Ten Bosch daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

1. Voor zover auteurs, merk-, modellen,- handelsnaam, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

2. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling en verzuim

1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de debiteur de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch gerechtigd alle ten behoeve van de debiteur te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

3. In geval van betalingsverzuim is de debiteur voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de debiteur zullen de vorderingen van zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch en de verplichtingen van de debiteur jegens zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door de debiteur gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de debiteur dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Als van zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

Ingeval zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch om moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureau, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake o.a. (producten) aansprakelijkheid is zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch niet gehouden tot enige vergoeding van de schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel wederpartij als bij derden. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor daden waarbij schade aan anderen of de klant of deelnemer zelf wordt aangericht. Hierbij verklaart de klant en deelnemer alle verantwoordelijkheid van bovenstaande of soortgelijke acties op zich te zullen nemen.

2. De aansprakelijkheid van zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch in verband met die verzekering draagt.

4. Elke aansprakelijkheid van zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

5. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade aan de klant veroorzaakt door weersomstandigheden en aardbevingen. 

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

1. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch heeft het recht om zonder opgave van reden de zwerftocht/kuier/wandeling, workshop, het educatieve project te annuleren of deelname van een opdrachtgever/klant te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan zwerfvogel.nl / Maricée Ten Bosch betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.

2. De opdrachtgever/klant heeft het recht deelname aan of de opdracht voor de zwerftocht/kuier/wandeling, workshop, het educatieve project te annuleren per aangetekend verzonden brief (zie 3 en 4), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat restitutie van het bedrag niet mogelijk is.

3. Annulering door de opdrachtgever/klant van de opdracht kan tot 24 uur voor aanvang van de zwerftocht/kuier/wandeling en tot 2 weken voor de workshop of het educatieve project, kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever/klant verplicht het totaalbedrag van de zwerftocht/kuier/wandeling, workshop, educatieve project te voldoen.

5. Bij annulering 2 weken voor geplande workshop of educatief project wordt niets in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 weken tot en met 48 uur voor aanvang van de workshop, het educatieve project is zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 24 uur het volledige bedrag.

Voor zwerftocht/kuier/wandeling wordt bij annulering binnen 24 uur het volledige bedrag in rekening gebracht door zwerfvogel.nl / Maricée Ten Bosch.

6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant na aanvang van de zwerftocht/kuier/wandeling, workshop of het educatieve project de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 13. Afzeggen en niet verschijnen

  1. Wanneer een klant niet op tijd aanwezig is voor een zwerftocht/kuier/wandeling of workshop wordt er niet gewacht en wordt er aangevangen met de activiteit.
  2. Afzegging gebeurt door de klant persoonlijk en altijd telefonisch of per sms. Nooit per e-mail of op andere wijze.

3.  Bij afzegging binnen 2 weken tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt 50 % in rekening gebracht. 

4. Geheel in rekening gebracht wordt wanneer de afzegging korter is gedaan dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip; de afspraak in het geheel niet wordt nagekomen; het gesprek anders dan telefonisch of per sms is afgezegd.

5. De klant heeft niet het recht de gemiste afspraak kosteloos in te halen.

6. De klant wordt onmiddellijk geïnformeerd wanneer zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch door overmacht verhinderd is de afspraak na te komen. zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch gaat ervan uit dat de klant of deelnemer telefonisch bereikbaar is en attent is op sms berichten.

7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 14. Persoonsgegevens

1. Door het aangaan van een overeenkomst met zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch wordt aan zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch toestemming verleend voor verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

1. Op iedere overeenkomst tussen zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch gevestigd is.

Artikel 16. Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen door zwerfvogel.nl  / Maricée Ten Bosch aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

einde